Casio Educatie

PRIVACY
STATEMENT

1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
Voor CASIO BENELUX B.V. (hierna te noemen: “CASIO”) is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. De gegensberchermingsverklaring beschrijft hoe CASIO (hierna ook “wij” of “ons”en “onze” genoemd) de persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt die via www.casio-educatie.nl (“CASIO website”) zijn opgeslagen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die in verband kunnen worden gebracht met uw persoon, zoals uw aanspreektitel, uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bankgegevens, uw creditcardnummer, uw IP-adres, etc. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU en andere bepalingen van het telkens toepasselijke nationale recht inzake gegevensbescherming.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op regelmatige basis vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven of de verwerking van de gegevens middels wettelijke voorschriften is toegestaan. De onderstaande bepalingen informeren u telkens over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij voor verschillende functies van ons aanbod of onze diensten gebruik maken van door ons gecontracteerde providers of uw gegevens voor reclame- of analysedoeleinden gebruiken, informeren wij u bovendien hieronder gedetailleerd over de respectievelijke procedures. Wij zullen u ook in kennis stellen van de vastgelegde criteria en de opslagduur. Ook informeren wij u over uw rechten met betrekking tot elke gegevensverwerking.

Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft uitsluitend berekking op onze CASIO-website. Indien u via links van onze pagina’s wordt doorverwezen naar websites van derden, dient u zich te informeren over het respectieve beheer van uw gegevens op deze website van derden.

2. Contactinformatie
Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke (CASIO BENELUX B.V.)
De verantwoordelijke voor het gegevensbeschermingsrecht in de zin van de AVG en alle andere toepasselijke EU-bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens is CASIO BENELUX B.V. (“Verwerkingsverantwoordelijke”). Als u vragen, suggesties of kritiek hebt met betrekking tot de gegevensbescherming op onze website, neem dan contact op met:
CASIO BENELUX B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 6E
1183 DJ Amstelveen
Nederland
E-mail: educatie@casio.nl
Tel.: +31 (0)20 5451070

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
Elke betrokkene kan te allen tijde bij vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze bereikt u als volgt:
CASIO BENELUX B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 6E
1183 DJ Amstelveen
Nederland
Tel.: +31 (0)20 5451070
E-Mail: dataprotection@casio.nl

3. Uitleg over rechtsgrondslagen en de opslagduur
Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Indien wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van u opvragen, is artikel 6, lid 1, letter a van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor de nakoming van een overeenkomst met u noodzakelijk zijn, is artikel 6, lid, 1 letter b van de AVG de desbetreffende rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsprocessen die al in de aan de overeenkomst voorafgaande fase relevant zijn.
Indien een verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een juridische verbintenis onzerzijds, dient artikel 6, lid 1, letter c van de AVG als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat van uw kant of bij een andere natuurlijke persoon vitale belangen in het gedrang komen, die een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1 letter d van de AVG als rechtsgrondslag voor deze verwerking.

Is de verwerking noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en wegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder dan ons gerechtvaardigd belang, dan dient artikel 6, lid 1, letter f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Opslagduur en verwijdering van de gegevens
De door ons verzamelde, verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens worden door ons 4 jaar lang bewaard tenzij opslag niet noodzakelijk is.
Daarnaast kunnen Europese verordeningen, toepasselijke nationale wetten of andere voorschriften echter vereisen dat de door ons verwerkte gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Als deze bewaartermijnen aflopen, zullen wij uw gegevens wissen of blokkeren.

4. Uw rechten
Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u ‘betrokkene’ in de zin van de AVG. Als betrokkene komen u jegens CASIO de volgende rechten toe:
o Recht op informatie over de verwerking
In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde bij ons opvragen of persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie op te vragen over de omvang van de gegevensverwerking.
o Recht op correctie
U hebt het recht uw gegevens jegens CASIO te corrigeren en/of aan te vullen indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.
o Recht op beperking van de verwerking
U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan de hieraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.
o Recht op verwijdering
U kunt van CASIO eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, indien aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is.
o Recht op informatie
Hebt u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens CASIO doen gelden, dan is CASIO verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt in kennis te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onevenredig veel moeite gepaard gaat.
o Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht op ontvangst van de door u aan CASIO verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder door CASIO te worden gehinderd met een ander bedrijf te delen, indien de voorwaarden hiervoor gegeven zijn.
o Recht op verzet
U hebt recht om om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde tegen de op grond van artikel 6, lid 1, letter e of f van de AVG plaatsvindende verwerking van uw persoonsgegevens persoonsgegevens verzet aan te tekenen.
Gevolg van het verzet is dat CASIO de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij CASIO kan aantonen dat er dwingende beschermenswaardige redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
In het geval wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:
CASIO BENELUX B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 6E
1183 DJ Amstelveen
Nederland
Email: educatie@casio.nl
Tel.: +31 (0)20 5451070
o Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens
Indien u een toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens hebt afgegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van die toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden onverlet.
o Recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

5. Bezoeken aan onze website en het aanmaken van logbestanden
Telkens wanneer u onze CASIO-website bezoekt, registreer ons systeem automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem. In dit proces worden de volgende gegevens over u verzameld:
• Informatie over uw browsertype
• Informatie over uw bestuuringssysteem
• Informatie over uw Internet Service Provider
• Uw IP-adres
• De datum en tijd van uw bezoek aan onze CASIO-website
• Informatie over de website van waaruit uw systeem toegang heeft tot onze website
• Informatie over de website die door uw systeem via onze website wordt bezocht.
De hierboven genoemde gegevens die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in onze systeemlogbestanden. Deze gegevens zullen niet samen met andere persoonsgegevens worden opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.

Wij hebben een legitiem belang bij het verzamelen en tijdelijke opslaan van de hierboven vermelde gegevens omdat de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem noodzakelijk is om de website op uw computer te kunnen laten weergeven. Zolang u op onze website surft, kan uw IP-adres worden opgeslagen voor de duur van de sessie.

Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Deze gegevens worden ook gebruikt om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Logbestanden worden niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden.
De gegevens worden gewist of zodanig veranderd dat ze niet meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld, zodra ze niet meer nodig zijn voor de genoemde doeleinden. Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden de gegevens na zeven dagen gewist.

6. Contactformulieren
Een contactformulier waarmee u electronisch contact met ons kunt opnemen, is beschikbaar op onze website. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Dit omvat de volgende gegevens:
• uw volledige naam
• uw e-mailadres
• uw status (leraar, student, bedrijf, vereniging, etc.)
• uw telefoonnummer
• uw academie
• uw school
• door u gebruikte rekenmachinemodel(len)
Indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, vormen artikel 6, lid 1, letter a van de AVG en voorts arikel 6, lid 1, letter b of f van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm dient ons voor de verwerking van het contact. De gegevens worden vervolgens opgeslagen voor een periode van maximaal 4 jaar, waarna wij u om toestemming zullen vragen om de gegevens opnieuw te gebruiken.

De gebruiker heeft te allen tijden de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken en zich tegen verder gebruik te verzetten. In zo’n geval kan het contact niet worden voortgezet.

Bovendien worden de volgende gegevens opgeslagen wanneer het bericht wordt verzonden.
• uw IP-adres
• de datum en het tijdstip waarop u contact maakte
De gegevens worden in dit verband niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het contact. De persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces bijkomend worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist. De rechtsgrondslag voor de gegensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.

7. Gebruik van cookies
Naast de hierboven vermelde gegevens worden bij het gebruik van onze CASIO-website verschillende soorten cookies gebruikt en op uw computer opgeslagen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaten worden opgeslagen als u onze CASIO-websites bezoekt. Door cookies op te slaan, kunnen wij verschillende soorten informatie verkrijgen.
U vindt alle informatie over de gebruikte cookies in ons cookiebeleid.

8. Nieuwsbrief
Op de website van CASIO kunt u zich gratis abonneren op de nieuwbrief. De gegevens die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief in het invoerscherm hebt ingevoerd, worden aan ons doorgegeven. Doorgaans is dit:
• uw volledige naam
• uw e-mailadres
• profiel
• niveau
• school/academie
• adres van uw vestiging
• door u gebruikte rekenmachinemodel(len)
Uw e-mailadres hebben wij nodig om u de nieuwsbrief toe te zenden.

Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, maken wij gebruik van de toestemmingsvalidatieprocedure. Dit betekent dat wij u bij het invullen van het inschrijvingsformulier zullen vragen het vakje voor de validatie van uw toestemming aan te vinken, waaruit blijkt dat u bereid bent de nieuwsbrief te ontvangen. Als dit vakje is aangevinkt, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres CASIO Educatie-berichten. Als dit niet is aangevinkt, wordt er geen communicatie van CASIO Educatie naar u verzonden.

Na uw aanmelding slaan wij uw e-mailadres en de andere gegevens op om u de Nieuwsbrief toe te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG.

U kunt uw abonnement op de nieuwbrief te allen tijde opzeggen door uw toestemming te herroepen. In elke aan u verzonden nieuwsbrief bevindt zich een link waarop u kunt klikken om u automatisch uit te schrijven. U hebt echter ook de mogelijkheid om een e-mail te sturen naar educatie@casio.nl.

9. Aanmaken van gepersonaliseerde gebruikersprofielen
Als je daarmee ingestemd hebt, gebruikt CASIO de volgende persoonlijke gegevens om een gepersonaliseerd gebruikersprofiel aan te maken:
• contactgegevens,
• browsergegevens,
• merkvoorkeuren,
• klikgedrag in de nieuwsbrief
• gedrag van de gebruiker op websites en in social media-kanalen van CASIO.
• salesgegevens (informatie over producten die in de winkelwagen zijn gelegd of zijn gekocht)
Het gepersonaliseerde gebruikersprofiel wordt door CASIO gebruikt om reclames en online aanbiedingen beter op je persoonlijke interesses af te stemmen. De wettelijk basis is artikel 6, artikel 1a van de AVG. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar dataprotection@casio.nl of een bericht te sturen aan de verantwoordelijke persoon die in het bovenstaande privacy beleid genoemd is. We verwijderen je gepersonaliseerde gebruikersprofiel onmiddellijk zodra je verklaart dat je je toestemming intrekt.

10. LMS
Op de website kunt u gebruik maken van het educatief Learning Management Systeem (LMS, oftewel “fx-Sensei programma”). Deze is direct te benaderen via https://lms.casio-educatie.nl/.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Dit omvat de volgende gegevens:

• uw geslacht
• uw volledige naam
• uw e-mailadres
• uw telefoonnummer
• uw status (leraar, student, bedrijf, vereniging, etc.)
• uw telefoonnummer
• uw academie
• uw school
• uw schoollocatie (adres)
• uw Lesvakken
• uw type onderwijs welk u geeft
• uw onderwijsbevoegdheid
• door u gebruikte rekenmachinemodel(len)
• uw aangemaakt wachtwoord

Indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, vormen artikel 6, lid 1, letter a van de AVG en voorts artikel 6, lid 1, letter b of f van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm dient ons voor de verwerking van het contact.
De gegevens worden vervolgens opgeslagen voor een periode van maximaal 4 jaar, waarna wij u om toestemming zullen vragen om de gegevens opnieuw te gebruiken.

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken en zich tegen verder gebruik te verzetten. In zo’n geval kan het contact niet worden voortgezet.
Bovendien worden de volgende gegevens opgeslagen wanneer het bericht wordt verzonden.
• uw IP-adres
• de datum en het tijdstip waarop u contact maakte

De gegevens worden in dit verband niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het contact. De persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces bijkomend worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.

11. Openbaarmaking van gegevens jegens derden
Uitgangspunten
We zullen uw persoonsgegevens in het algemeen enkel binnen het kader van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, relaties, gelieerde bedrijven en andere derden.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan door ons ingeschakelde dienstverleners en deze verplichten namens ons diensten te verlenen (verwerking in opdracht). Dergelijke dienstverleners kunnen gelieerde bedrijven van CASIO of externe dienstverleners zijn. Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke Europese en nationale bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. De dienstverleners zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij wanneer dit wettelijk of gerechtelijk vereist is of om onze producten en diensten te leveren en te beheren. Bovendien kunnen we verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie of een andere autoriteit. Als het doorgeven van informatie voor de samenwerking en daarmee het beschikbaar stellen van services door CASIO jegens u noodzakelijk is of verklaart u dat u hiermee instemt, dan zijn wij eveneens bevoegd om gegevens te onthullen. Ook als er belastingcontroles hangende zijn, is openheid gewoonlijk onvermijdelijk.

Webhosting
Onze website en daarmee ook uw gebruikersaccount wordt gehost bij een externe provider. Nadere informatie over onze provider vindt u hier: https://uwbusinessonline.nl

Onze provider heeft alleen toegang tot uw gegevens binnen het kader van onze instructies (verwerking in opdracht). Ook onze provider neemt strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze partner zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of onze provider dit moet doen in overeenstemming met de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt. Onze provider slaat alle informatie uitsluitend op servers in Duitsland op.

Onze provider is onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze provider moet hebben met betrekking tot persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking is daarin gelegen dat onze provider ons de mogelijkheid biedt om van zijn servers gebruik te maken. Onze provider bewaart uw gegevens alleen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.

Database-onderhoud
Voor de ontwikkeling van toepassingen en het onderhouden van databases werken wij samen met externe providers.

De providers hebben alleen toegang tot de gegevens binnen het kader van onze instructies (verwerking in opdracht). Ook onze providers nemen strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze providers zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of onze dienstverleners dit moeten doen ter naleving van de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt.

Onze providers zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking is erin gelegen dat onze providers onze databases voor ons onderhouden. Onze providers bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.

12. Veiligheidsstandaards
CASIO heeft passende fysieke, technische en administratieve veiligheidsstandaards geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Onze providers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Bovendien mogen zij de gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet door ons zijn goedgekeurd.

13. Wijzigingen van deze verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u vertrouwd bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst op 22-08-2022 bijgewerkt.